Ασφαλείς & Καινοτόμες Λύσεις Πληροφορικής για επιχειρήσεις

Gallery

Contacts

Τρόποι επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

Ορολογία

Anaerobic digestion: Microbial breakdown of organic matter in the absence of oxygen. In a circular economy, anaerobic digestion can be used to convert food by-products, sewage sludge, and other biodegradable materials into digestates (or ‘biosolids’) that can be used as soil enhancers and biogas. 

Abiotic: Not associated with or derived from living organisms. For example, abiotic factors in an environment include sunlight, temperature, wind patterns, and precipitation. Opposite of “biotic.” 

Adaptation: A feature of an organism that results from natural selection and by which the organism becomes better fitted to survive and reproduce in its environment. 

Analogous: Similar in function and/or appearance but not in origin or development.

Bill of Materials: An extensive list of raw materials, components, and instructions required to construct, manufacture, or repair a product or service. A bill of materials usually appears in a hierarchical format, with the highest level displaying the finished product and the bottom level showing individual components and materials. 

Biodiversity:  The variety of life and its processes; includes the variety of living organisms, the genetic differences among them, and the communities and ecosystems in which they occur.

Biological cycle: The processes – such as composting and anaerobic digestion – that together help to regenerate natural capital. The only materials suitable for these processes are those that can be safely returned to the biosphere. 

Biologize [a question]: To take a human need or function and rephrase it so that an answer may be found in biology, e.g., “How can I make the fabric red?” becomes, “How does nature create colour?” 

Biomimicry: The conscious emulation of life’s genius. Learning from and then emulating biological forms, processes, and ecosystems to create more sustainable designs. 

Biotic: Associated with or derived from living organisms. The biotic factors in an environment include the organisms themselves as well as factors such as predation, competition for food resources, and symbiotic relationships. 

Chimaera: In Greek mythology, the Chimera was a creature composed of body parts from many other creatures. In biomimicry, we talk of a Chimera approach as a combination of different biomimetic designs into one application.

Circular economy: A systems solution framework that tackles global challenges like climate change, biodiversity loss, waste, and pollution. It is based on three principles, driven by design: eliminate waste and pollution, circulate products and materials (at their highest value), and regenerate nature. 

It is underpinned by a transition to renewable energy and materials. Transitioning to a circular economy entails decoupling economic activity from the consumption of finite resources. This represents a systemic shift that builds long-term resilience, generates business and economic opportunities, and provides environmental and societal benefits. 

Circularity assessment: The evaluation of circular economy from the perspective of maximising the longevity of products and their materials across product lifecycle(s), as well as minimizing and valorising the waste generated. 

Circular digital thread: The communication framework that allows a connected data flow and integrated view of a product and its materials data across multiple lifecycles. 

Critical raw materials: Raw materials that are economically and strategically important for the European economy but have a high-risk associated with their supply. 

Co-evolution: Evolution involving successive changes in two or more ecologically interdependent species (e.g., an orchid and its hummingbird pollinator) that affect their interactions. 

Composting: Microbial breakdown of organic matter in the presence of oxygen. 

In a circular economy, composting can be used to convert food by-products and other biodegradable materials into compost, which can be used as a soil enhancer. 

Convergent evolution: The independent evolution of structural or functional similarity in two or more organisms of widely different, unrelated ancestry.

Data contact: A formal agreement between a data consumer or user and a data provider or owner that defines the conditions under which the data is exchanged between both parties.

Data consumer: An individual, group, or application that receives data from a data provider or data owner.

Data federation: A meta-database management system that maps individual databases, by which multiple datasets are made accessible to data consumers via one data source by using on-demand data integration.

Data marketplaces: Collaborative and trading platforms that facilitate innovation by easing access to otherwise disparate sources and deployments of information, expertise, software applications and data.

Data owner: An individual or organization that holds legal rights and complete control over data elements.

Dataspaces: A type of data relationship between trusted partners, each of whom applies the same high standards and rules to the storage and sharing of their data. In a data space, data is not stored centrally but is stored by the original source and only shared when necessary.

Data sovereignty: The concept that the data an organization collects, stores, and processes are subject to the nation’s laws and general best practices where it is physically located.

Design (noun): The way something has been made; the way the parts of something are formed and arranged for a particular use, effect, etc. verb: To plan and make decisions about (something that is being built or created); to create the plans, drawings, etc., that show how (something) will be made. Note: The word “design” implies intent and forethought in both its noun and verb use. For this reason, the Institute refrains from using “design” to refer to nature and biological strategies, except in poetic usage. Biological strategies are not “designed,” rather they are a result of evolutionary processes.

Durability: The ability of a product, component or material to remain functional and relevant when used as intended. 

Durability often applies to the physical attributes of a product (its ability to resist damage and wear), though with some products durability can be technological (for example the ability of software to be upgraded many times), and it can be emotional (for example the ability of certain clothes to stay desirable over time). 

Ecosystem: A dynamic complex of plant, animal, fungal, and microorganismal communities and their associated non-living physical environment, interacting as an ecological unit. 

Feedback loop: The flow of information within a system in which outputs influence new inputs according to a set of rules or conditions. All complex dynamic behaviour is produced by two loops: reinforcing and balancing. Behind every growth or decay is at least one reinforcing loop. For every goal-seeking behaviour, there is a balancing loop.

A period of growth followed by a slowdown in growth is usually caused by a shift in dominance from reinforcing to a balancing loop. 

Finite materials: Materials that are non-renewable on timescales relevant to the economy, i.e. not geological timescales. 

Examples include metals and minerals; fossil forms of carbon such as oil, coal, and natural gas; and sand, rocks, and stones. 

Function: The outcome or role of a characteristic, mechanism, or process; what an adaptation does for an organism or what a design does for its users. (e.g., acquiring water, accommodating growth, managing disturbance). 

Green chemistry: The utilization of a set of principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture, and application of chemical processes.

Industry 5.0: A vision of an industry that aims beyond efficiency and productivity as the sole goals, and reinforces the role and the contribution of industry to society. It places the well-being of the worker at the centre of the production process and uses new technologies to provide prosperity beyond jobs and growth while respecting the production limits of the planet. It complements the existing “Industry 4.0” approach by specifically putting research and innovation at the service of the transition to a sustainable, human-centric and resilient European industry. 

Lifespan/Lifetime: The period of time from when a product is released for use after manufacture to the moment it becomes obsolete beyond recovery at the product level. 

Life’s Principles: A list of persistent patterns exhibited by organisms and living systems that contribute to life’s ability to survive and thrive. The prototype for these principles was first drafted by Janine Benyus in her book Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. The current version is published by Biomimicry 3.8 (formerly the Biomimicry Guild).  See also “Nature’s Unifying Patterns.”

Linear economy: An economy in which finite resources are extracted to make products that are used – generally not to their full potential – and then thrown away (‘take-make-waste).

It is a wasteful and polluting system that degrades natural systems. 

Leverage point: Places in a complex system where a small shift in one thing can produce big changes in everything. For more information, see Donella Meadows’ essay “Leverage Points: Places To Intervene in a System.”

Maintain: Keep a product in its existing state of quality, functionally and/or cosmetically, to guard against failure or decline. It is a practice that retains the highest value of a product by extending its use period.

Modular: Construction or design with standardized parts or units that allow for flexibility, variety in use, and/or expansion.

Natural selection: The process by which only the organisms best adapted to their environment succeed; a key mechanism of evolution.

Non-virgin materials: Materials that have been previously used. This includes materials in products that have been reused, refurbished or repaired; components that have been remanufactured; materials that have been recycled. Also referred to as secondary materials.

Operating parameters/conditions: Non-negotiable factors that influence the success of a design (e.g. climate, resource availability, etc). Also used in biomimicry to describe the common contextual factors that have defined the ways that life persists on Earth (e.g. sunlight, water, gravity, etc).

Pattern: A reoccurring form, strategy, or principle. Often an indicator of especially effective solutions.

Principle: A fundamental quality or attribute determining the nature of something; a primary element, force, or law which produces or determines particular results.

Rebound effects: Driven by initiating, 

Recyclability: The ease with which a material can be recycled in practice and at scale.

Recycle: Treat or process a product, a component or used/waste materials into its basic substances and reprocessing them into new materials. 

Embedded energy and value are lost in the process. In a circular economy, recycling is the last resort action.

Redistribute: Divert a product from its intended market to another customer so it is used at high value instead of becoming waste. 

For example, a supermarket can redistribute surplus edible food to a food-bank.

Refurbish: Return a product to good working order. This can include repairing or replacing components, updating specifications, and improving cosmetic appearance.

Regenerate: Restore to a better, higher, or more worthy state than the existing one.

Regenerative production: Regenerative production provides food and materials in ways that support positive outcomes for nature, which include but are not limited to: healthy and stable soils, improved local biodiversity, improved air and water quality.

In agriculture, regenerative production schools of thought include agroecology, agroforestry, and conservation agriculture. 

Remanufacture: Re-engineer products and components to as-new condition with the same, or improved, level of performance as a newly manufactured one.

Remanufactured products or components are typically provided with a warranty that is equivalent to or better than that of the newly manufactured product.

Renewable energy: Energy derived from resources that are not depleted on timescales relevant to the economy, i.e. not geological timescales.

Examples include: wind, solar, hydropower, hydrothermal, ocean (wave and tidal), geothermal, and biogas from anaerobic digestion.

Renewable materials: Materials that are continually replenished at a rate equal to or greater than the rate of depletion. 

Examples include: cotton, hemp, maize, wood, wool, leather, agricultural by-products, nitrogen, carbon dioxide, and sea salt. To fit in a circular economy such materials (where relevant) must be produced using regenerative production practices.

Repair: Operation by which a faulty or broken product or component is returned back to a usable state to fulfil its intended use.

Repairability: The ease with which a product or component can be repaired.

Reuse: The repeated use of a product or component for its intended purpose without significant modification.

Small adjustments and cleaning of the component or product may be necessary to prepare for the next use.

Reverse logistics: Supply chains dedicated to the reverse flow of products and materials for the purpose of maintenance, repair, reuse, refurbishment, remanufacture, recycling, or regenerating natural systems.

Sharing: The use of a product by multiple users. It is a practice that retains the highest value of a product by extending its use period.

Βιωσιμότητα: Creating and maintaining the conditions under which humans and nature can exist in productive harmony, that permit fulflling the social, economic, and other requirements of present and future generations. Sustainability is based on the principle that everything we need for our survival and well-being depends, either directly or indirectly, on the natural environment.

Symbiosis: An intimate relationship between two or more organisms of different species. Symbiotic relationship take three forms: mutualistic (in which each organism benefits from the relationship), commensal (in which one organism benefits from the relationship but the other organism neither benefits nor is harmed), or parasitic (in which one organism benefits at the expense of the other).

System: An interconnected set of elements that is coherently organized in a way that achieves something (a function).

Technical cycle: The processes that products and materials flow through in order to maintain their highest possible value at all times. Materials suitable for these processes are those that are not consumed during use – such as metals, plastics and wood.

In the technical cycle the opportunities to maintain and generate value come through retaining the greatest proportion of the energy and labour embedded in the product. This is achieved, in order of value, by: maintaining, prolonging, sharing; reusing and redistributing; refurbishing and remanufacturing; and recycling.

Virgin materials: Materials that have not yet been used in the economy. 

These include both finite materials (e.g. iron ore mined from the ground) and renewable resources (e.g. newly produced cotton).

Αβιοτικό: Δε συνδέεται με ή δεν παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς. Παραδείγματα αβιοτικών μεταβλητών σε ένα περιβάλλον μπορεί να είναι η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, τα μοτίβα των ανέμων, οι κατακριμνήσεις κλπ. Αντίθετο: Βιοτικό 

Αγορές δεδομένων: Συνεργατικές και εμπορικές πλατφόρμες, οι οποίες ενισχύουν την καινοτομία μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε δυσπρόσιτες πηγές πληροφόρησης, εξειδίκευσης, εφαρμογών λογισμικού και δεδομένων.

Αναγεννώ/Αναζωογονώ: Επαναφέρω σε μια καλύτερη, υψηλότερη ή μεγαλύτερης αξίας κατάσταση απ’ ότι η παρούσα. 

Αναγεννητική παραγωγή: Η παραγωγή η οποία παρέχει φαγητό και υλικά με τέτοιους τρόπους οι οποίοι υποστηρίζουν θετικά αποτελέσματα για τη φύση και περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) στα εξής: υγιές και ασφαλές έδαφος, βελτιωμένη τοπική βιοποικιλότητα, βελτίωση ποιότητας αέρα και νερού. Στην γεωργία σχολές αναγεννητικής παραγωγής θεωρούνται αυτές της αγροοικολογίας, αγροδασοπονίας, μόνιμης καλλιέργειας και πολιτισμού κ.α.

Αναερόβια ζύμωση: Βιοαποικοδόμηση οργανικού υλικού με απουσία οξυγόνου. Στην κυκλική οικονομία, η αναερόβια ζύμωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μετατροπή υποπροϊόντων του φαγητού, λυματολάσπης, και άλλων βιοδιασπώμενων υλικών σε ανανεώσιμα λιπάσματα (ή βιοσόλη), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της ποιότητας του εδάφους ή ως βιομάζα.

Ανανεώσιμη ενέργεια: Ενέργεια η οποία προέρχεται από πηγές, τα αποθέματα των οποίων δεν εξαντλούνται σε ρυθμό ανάλογο του τρόπου με τον οποίον αντλούνται για την ανάγκες της οικονομίας. Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών είναι η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η υδροθερμική, η ωκεανική (ενέργεια των ρευμάτων και των κυμάτων), η γεωθερμική και η η βιομάζα που παράγεται από αναερόβια ζύμωση.

Ανανεώσιμα υλικά: Υλικά τα οποία ανανεώνονται η αναπληρώνονται στο ίδιο ή σε υψηλότερο ρυθμό απ’ ότι καταναλώνονται. Παραδείγματα τέτοιων υλικών περιλαμβάνουν το βαμβάκι, την κλωστική κάνναβη, το καλαμπόκι, το ξύλο, το μαλλί, το δέρμα, γεωργικά υποπροϊόντα, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, θαλασσινό αλάτι κλπ. Για να γίνουν μέρος μιας κυκλικής οικονομίας ωστόσο, θα πρέπει τα συγκεκριμένα προϊόντα να παράγονται σύμφωνα με τις αρχές της αναγεννητικής παραγωγή και να λαμβάνονται υπόψη οι βρόχοι ανάδρασης εντός του συστήματος στο οποίο καλλιεργούνται. 

Ανακυκλωσιμότητα: Η ευκολία με την οποία ένα υλικό μπορεί να ανακυκλωθεί στην πράξη και σε μεγάλη κλίμακα.

Ανακυκλώνω: Διαχειρίζομαι ή επεξεργάζομαι ένα προϊόν, ένα εξάρτημα ή ένα υλικό (χρησιμοποιημένο ή πεταμένο) με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήξω στις βασικές ουσίες που το αποτελούν και στη συνέχεια να παράξω ένα καινούριο υλικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της επεξεργασίας χάνεται η ενσωματωμένη ενέργεια και αξία που υπάρχει σε αυτά τα αντικείμενα. Σε μια κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση είναι η τελευταία επιλογή.

Ανάλογο: παρόμοιο στη λειτουργία ή/και στην εμφάνιση αλλά όχι στην προέλευση ή στην ανάπτυξη. 

Ανακατασκευάζω: Επαναφέρω ένα προϊόν σε λειτουργία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση κάποιων εξαρτημάτων και την βελτίωση της εμφάνισης του προϊόντος. Στα αγγλικά υπάρχουν δύο όροι που μεταφράζονται με την ίδια λέξη στα ελληνικά αλλά έχουν ελαφρώς διαφορετική σημαία: Refurbish και Remanufacture. Στη δεύτερη περίπτωση η ανακατασκευή μπορεί να αφορά πλήρη επανακατασκευή ενός προϊόντος σε κατάσταση ακόμα καλύτερη απ’ ότι ακόμα και ένα αντίστοιχο καινούριο. Η επιβεβαίωση της δεύτερης δήλωσης συνοδεύεται από εγγυήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές, οι οποίες έχουν το λιγότερο την ίδια ή και μεγαλύτερη διάρκεια από ένα καινούριο προϊόν.

Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα: Εφοδιαστική αλυσίδα αφιερωμένη στην αντίστροφη ροή προϊόντων και υλικών (από τον χρήστη προς τον παραγωγό ή τον κατασκευαστή), με σκοπό την συντήρησή τους, την επισκευή τους, την ανακατασκευή τους, την ανακύκλωσή τους ή την αναγέννηση των φυσικών οικοσυστημάτων. 

Αντοχή / Ανθεκτικότητα: Η ικανότητα ενός προϊόντος, εξαρτήματος ή υλικού να παραμένει λειτουργικό όταν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Συχνά αναφέρεται όχι μόνο στα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος (τη δυνατότητά του να αντιστέκεται στη φθορά και στις ζημιές), αλλά και στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος όπως για παράδειγμα η δυνατότητα πολλαπλών αναβαθμίσεων του λογισμικού τους. Μπορεί επίσης να αναφέρεται και στα συναισθήματα που μπορεί να προκαλεί όπως για παράδειγμα η δυνατότητα κάποιων ρούχων να είναι επιθυμητά για πολλά χρόνια. 

Αξιολόγηση κυκλικότητας: Η αποτίμηση της κυκλικής οικονομίας υπό του πρίσματος της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων και των υλικών τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους (δεύτερη αρχή της κυκλικής οικονομίας), καθώς επίσης και της ελαχιστοποίησης και διατίμησης (τρίτη αρχή της κυκλικής οικονομίας) των απορριμμάτων που δημιουργούνται. 

Αρχή: Ένας θεμελιώδης κανόνας, μια θεμελιώδης δύναμη ή ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό το οποίο καθορίζει ή παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Βιολογικός κύκλος: Οι διαδικασίες που συμβάλλουν στην αναγέννηση τους φυσικού κεφαλαίου (πχ. Κομποστοποίηση ή αναερόβια ζύμωση).Τα μόνα υλικά που είναι κατάλληλα για αυτές τις διαδικασίες είναι αυτά που μπορούν να επιστραφούν στη βιόσφαιρα με ασφαλή τρόπο. 

Βιολογικοποιώ: Παίρνω μια ανθρώπινη ανάγκη ή λειτουργία και την εκφράζω με τέτοιο τρόπο ώστε η απάντησή της να μπορεί να έρθει μέσα από την βιολογία. Για παράδειγμα η ερώτηση «Πώς κάνω ένα ύφασμα κόκκινο;» γίνεται «Πώς δημιουργείται το χρώμα στη φύση;» 

Βιομίμηση /Βιομιμητισμός: Η συνειδητή μίμηση της φύσης. Η εκμάθηση και στη συνέχεια η μίμηση των βιολογικών μορφών, διαδικασιών και οικοσυστημάτων για τη δημιουργία βιώσιμων σχεδίων. 

Βιοτικό: Σχετιζόμενο με ή προερχόμενο από ζωντανούς οργανισμούς. Οι βιοτικών μεταβλητές σε ένα περιβάλλον περιλαμβάνουν τους οργανισμούς αλλά και τις λειτουργίες τους όπως το κυνήγι, ο ανταγωνισμός για το βρώσιμους πόρους και οι συμβιωτικές σχέσεις. 

Βιοποικιλότητα: Η ποικιλία της ζωής και των διαδικασιών που την αποτελούν. Περιλαμβάνει την ποικιλία των ζωντανών οργανισμών, τις γενετικές διαφορές ανάμεσά τους καθώς επίσης και τις κοινωνίες και τα οικοσυστήματα στα οποία ζουν. 

Βιωσιμότητα: Δημιουργία και διατήρηση των συνθηκών μέσα στις οποίες οι άνθρωποι και η φύση μπορούν να υπάρχουν σε αρμονία, και οι οποίες επιτρέπουν την κάλυψη των κοινωνικών, οικονομικών και άλλων αναγκών των παρόντων και μελλοντικών γενεών. Η βιωσιμότητα βασίζεται στην εξής αρχή: Οτιδήποτε χρειαζόμαστε για την επιβίωσή μας και για την πνευματική και σωματική υγεία μας εξαρτάται είτε άμεσα είτε έμμεσα από το φυσικό περιβάλλον. 

Βρόχος ανάδρασης: Η ροή κατά την οποία τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ανακατευθύνονται και επανατροφοδοτούνται στο σύστημα, του οποίου αποτελούν μέρος. Υπάρχουν δύο είδη βρόχων: η θετική (ενισχυτική) ανάδραση η οποία επιταχύνει την ανάπτυξη ή την παρακμή ενός συστήματος και η αρνητική (εξισορροπητική) ανάδραση η οποία οδηγεί σε αυτορρύθμιση του συστήματος ώστε να μην καταρρεύσει.

Γραμμική οικονομία: η οικονομία στη οποία περιορισμένοι πόροι εξάγονται από την γη για να κατασκευαστούν προϊόντα, τα οποία μετά τη χρήση τους θα πεταχτούν. 

Διαμοίραση: Η χρήση ενός προϊόντος από πολλαπλούς χρήστες, με σκοπό τη διατήρηση της υψηλότερης αξίας ενός προϊόντος αυξάνοντας τη χρήση του.

Διάρκεια ζωής: Η περίοδος από τη στιγμή που ένα προϊόν λανσάρεται για χρήση μετά την κατασκευή του μέχρι τη στιγμή που αχρηστεύεται και δεν μπορεί πλέον να επισκευαστεί. 

Επαναδιανέμω: Εκτρέπω ένα προϊόν από την προκαθορισμένη αγορά του προς μια άλλη καταναλωτική μερίδα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στη μεγαλύτερή του αξία αντί να μετατραπεί σε απορρίμματα όπως για παράδειγμα τα outlet καταστήματα ρούχων τα οποία έχουν παλαιότερες κολεξιόν.

Επαναχρησιμοποιώ: Η επαναλαμβανόμενη χρήση ενός προϊόντος ή ενός εξαρτήματος για τον προκαθορισμένο του σκοπό, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσαρμογή/αλλαγή.  Μικρές αλλαγές ωστόσο ή καθάρισμα μπορεί να είναι απαραίτητες (και εμπίπτουν στις ενέργειες συντήρησης) για την προετοιμασία του προϊόντος για την επόμενη χρήση του. 

Επισκευάζω: Επιστρέφω ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν σε κατάσταση λειτουργίας για την χρήση για την οποία φτιάχτηκε.

Επισκευασιμότητα: Η ευκολία με την οποία ένα προϊόν ή ένα εξάρτημα μπορεί να επισκευαστεί. 

Θεμελιώδεις Αρχές της Ζωής: Μια λίστα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα που επιδεικνύονται από οργανισμούς και ζωντανά συστήματα, τα οποία συμβάλλουν στην ικανότητα της ζωής να επιβιώνει και να θριαμβεύει. Η πρώτη έκδοση αυτών των αρχών δημιουργήθηκε από την Janine Benyus στο βιβλίο της Biomimicry: Innovation Inspired by Nature (Βιομιμητισμός: Καινοτομία εμπνευσμένη από τη Φύση). Η τελευταία έκδοση είναι ο Βιομιμητισμός 3.8  και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Η Φύση χρησιμοποιεί μόνο την ενέργεια που χρειάζεται και βασίζεται στην ελεύθερα διαθέσιμη ενέργεια.

  1. Η Φύση ανακυκλώνει όλα τα υλικά.
  2. Η Φύση είναι ανθεκτική στις αλλαγές.
  3. Η φύση τείνει να βελτιστοποιεί αντί να μεγιστοποιεί.
  4. Η Φύση προσφέρει αμοιβαία οφέλη.
  5. Η Φύση χρησιμοποιεί πληροφορίες.
  6. Η Φύση χρησιμοποιεί χημεία και υλικά που είναι ασφαλή για τους ζωντανούς οργανισμούς.

Ιδιοκτήτης /Πάροχος δεδομένων: Ένας ιδιώτης ή ένας οργανισμός οποίος διαθέτει νομικά δικαιώματα και απόλυτο έλεγχο σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Καταναλωτής/Χρήστης δεδομένων: Ένας ιδιώτης, μια ομάδα ή μια εφαρμογή, η οποία λαμβάνει δεδομένα από έναν πάροχο ή ιδιοκτήτη δεδομένων.

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Πρώτες ύλες οι οποίες είναι οικονομικά και στρατηγικά σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά η προμήθειά τους διατρέχει υψηλό ρίσκο. 

Κυκλική οικονομία: Ένα πλαίσιο λύσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν παγκόσμια προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση της βιοποικιλότητας, τα απορρίμματα και η μόλυνση του περιβάλλοντος. Βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές κατευθυνόμενες από τον τρόπο που σχεδιάζουμε το οτιδήποτε:
1. Εξάλειψη των απορριμμάτων και της μόλυνσης
2.
Κυκλοφορία των προϊόντων και των υλικών που τα αποτελούν όσο το δυνατόν περισσότερο στην υψηλότερή τους αξια
3.
Αναγέννηση της φύσης
Η κυκλική οικονομία βασίζεται στη μετάβαση στην χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και υλικών και απαιτεί την αποδέσμευση της οικονομικής δραστηριότητας από την κατανάλωση περιορισμένων πόρων. Αντιπροσωπεύει μια συστημική αλλαγή, η οποία συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της κοινωνία και του περιβάλλοντος, δημιουργεί επιχειρηματικές και οικονομικές ευκαιρίες και προσφέρει περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. 

Κυκλικό ψηφιακό νήμα: Το επικοινωνιακό πλαίσιο που επιτρέπει τη ροή συνδεδεμένων δεδομένων και μια ενοποιημένη εικόνα ενός προϊόντος και των δεδομένων των υλικών του κατά μήκος πολλαπλών κύκλων ζωής. 

Κυριαρχία επί των δεδομένων: Η αρχή ότι τα δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από έναν οργανισμό υπόκεινται στους νόμους του κράτους στο οποίο βρίσκονται γεωγραφικά.

Κομποστοποίηση: Βιοαποικοδόμηση οργανικού υλικού παρουσία οξυγόνου. Σε μια κυκλική οικονομία, η κομποστοποίηση μπορεί να μετατρέψει υποπαράγωγα του φαγητού ή άλλα βιοδιασπώμενα υλικά σε λίπασμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. 

Λίστα Υλικών: Εκτενής λίστα υλικών, εξαρτημάτων και οδηγιών κατασκευής για να παρασκευάσεις, κατασκευάσεις, ή επισκευάσεις ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Τα υλικά συνήθως ταξινομούνται βάσει ιεραρχίας με το υψηλότερο επίπεδο να περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο προϊόν και το χαμηλότερο επίπεδο να δείχνει τα εξαρτήματα και τα υλικά. 

Λειτουργία: Το αποτέλεσμα ή ρόλος ενός χαρακτηριστικού, ενός μηχανισμού ή μια διαδικασίας ή διαφορετικά αυτό που η προσαρμογή ενός οργανισμού το βοηθά να κάνει ή αυτό που το σχέδιο βοηθά ένα χρήστη να κάνει. 

Μη παρθένα / Δευτερογενή υλικά: Υλικά που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί. Περιλαμβάνουν: υλικά σε προϊόντα που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ή επισκευαστεί, εξαρτήματα που έχουν ανακατασκευαστεί, υλικά που έχουν ανακυκλωθεί. 

Μοτίβο: Μια επαναλαμβανόμενη μορφή, στρατηγική ή αρχή. Συχνά πρόκειται για ένδειξη ιδιαίτερα αποτελεσματικών λύσεων.

Οικοσύστημα: Ένα δυναμικό σύμπλεγμα κοινωνιών από φυτά, ζώα, μύκητες και μικροοργανισμούς μαζί με το μη-ζωντανό φυσικό περιβάλλον που αλληλεπιδρούν σαν μια οικολογική μονάδα. 

Ομοσπονδία δεδομένων: Ένα σύστημα μέτα-διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων, η οποία χαρτογραφεί ιδιωτικές βάσεις δεδομένων. Μέσω αυτής της χαρτογράφησης, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε πολλαπλά σετ δεδομένων μέσω μίας πηγής και χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία ενοποίησης δεδομένων κατ’ απαίτηση. 

Παρθένα υλικά: Υλικά τα οποία δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί στην οικονομία. Περιλαμβάνουν περιορισμένα (π.χ. σίδηρο που δεν έχει μεταλλευτεί ακόμα) και ανανεώσιμα υλικά (π.χ. βαμβάκι υπό παραγωγή).

Παράμετροι / Συνθήκες λειτουργίας: Μη διαπραγματεύσιμοι παράγοντες όπως το κλίμα, η διαθεσιμότητα πόρων, κτλ.), οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία ενός σχεδιασμού.

Περιορισμένοι πόροι: Υλικά τα οποία δεν είναι ανανεώσιμα σε κλίμακα σχετική με τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας όπως για παράδειγμα τα μέταλλα, τα ορυκτά, το πετρέλαιο, το κάρβουνο, το φυσικό αέριο, η άμμος, οι βράχοι, οι πέτρες κλπ. 

Πράσινη χημεία: Η εφαρμογή των αρχών που μειώνουν ή εξαλείφουν τη χρήση ή τη δημιουργία επικίνδυνων ουσιών στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εφαρμογή χημικών διαδικασιών.  

Προσαρμογή: Η δυνατότητα ενός οργανισμού που προκύπτει από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής κατά την οποία ο οργανισμός προσαρμόζεται καλύτερα στο περιβάλλον έτσι ώστε να μπορεί να επιβιώνει και να αναπαράγεται σε αυτό. 

Σημείο επιρροής: Σημεία σε ένα σύστημα, όπου μια μικρή αλλαγή μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές σε όλο το σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εξερευνήσετε τη δουλειά της Donella Meadows.

Σπονδυλωτός: Κατασκευή ή σχεδιασμός με τυποποιημένα μέρη που επιτρέπουν ευελιξία, ποικιλία στη χρήση και/ ή επεκτασιμότητα.

Συγκλίνουσα εξέλιξη: Η ανεξάρτητη εξέλιξη δομικής η λειτουργικής ομοιότητας σε δύο ή περισσότερους οργανισμούς με εντελώς διαφορετική ή άσχετη μεταξύ τους καταγωγή.

Συμβίωση: Μια στενή σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων οργανισμών από διαφορετικά είδη. Οι συμβιωτικές σχέσεις έχουν τρεις μορφές:

  1. Αμοιβαίες: όπου και οι δύο οργανισμοί επωφελούνται από τη σχέση.
  2. Συναινετικές: όπου μόνο ένας οργανισμός επωφελείται από τη σχέση.
  3. Παρασιτικές: όπου ο ένας οργανισμός επωφελείται από τη σχέση εις βάρος του άλλου. 

Συμβόλαιο δεδομένων: Η επίσημη συμφωνία μεταξύ του καταναλωτή ή χρήστη δεδομένων και του παρόχου ή ιδιοκτήτη δεδομένων, η οποία ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποία ανταλλάσσονται δεδομένα ανάμεσα στα δυο μέρη.

Συνεξέλιξη: Εξέλιξη η οποία περιλαμβάνει διαδοχικές αλλαγές σε δύο ή περισσότερα οικολογικά αλληλοεξαρτόμενα είδη (π.χ. μια ορχιδέα και ο επικονιαστής της το κολιμπρί), και η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποία αυτά τα είδη αλληλεπιδρούν. 

Συντηρώ: Διατηρώ ένα προϊόν στην βέλτιστη κατάσταση ποιότητας, λειτουργικότητας και/ή εμφάνισης, έτσι ώστε να το προστατέψω από ζημιές ή φθορές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρακτική η οποία διατηρεί τη μέγιστη αξία ενός προϊόντος, αυξάνοντας της περίοδο χρήσης του.

Σύστημα: Ένα αλληλοσυνδεόμενο σύμπλεγμα στοιχείων, τα οποία είναι συνοχικά οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν κάτι, συνήθως μια λειτουργία.

Σχέδιο: Ο τρόπος με τον οποίο κάτι έχει φτιαχτεί. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέρη ενός συνόλου έχουν σχηματιστεί και τοποθετηθεί για μια συγκεκριμένη χρήση και/ή ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

Σχεδιάζω: Προγραμματίζω και λαμβάνω αποφάσεις για κάτι το οποίο χτίζεται ή δημιουργείται. Δημιουργώ σχήματα, προγράμματα κτλ τα οποία δείχνουν πώς θα φτιαχτεί κάτι. Και το ρήμα σχεδιάζω και το ουσιαστικό σχέδιο υποδηλώνουν πρόθεση και σκέψη. Γι’ αυτό το λόγο στα πλαίσια του βιομιμητισμού αποφεύγεται η χρήση τους όταν αναφερόμαστε στη φύση, καθώς οτιδήποτε έχει «σχεδιαστεί» στη φύση είναι αποτέλεσμα εξελικτικών διαδικασιών.

Τεχνητός κύκλος:  Η διαδικασία κατά την οποία προϊόντα και υλικά ρέουν  με σκοπό να διατηρήσουν τη μέγιστη δυνατή αξία τους ανά πάσα στιγμή. Υλικά κατάλληλα για τέτοιες διαδικασίες είναι εκείνα, τα οποία δεν καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους π.χ. τα μέταλλα, τα πλαστικά, το ξύλο κτλ. Σε μια κυκλική οικονομία, οι ευκαιρίες για τη διατήρηση και δημιουργία αξίας εντός του τεχνητού κύκλου έρχονται μέσω της συντήρησης όσο το δυνατόν περισσότερο της ενέργειας και εργασίας που απαιτήθηκε για να φτιαχτεί το προϊόν. Αυτό επιτυγχάνεται με σειρά προτεραιότητας μέσω του σχεδιασμού του ώστε να αντέχει στο χρόνο και επομένως της καλής συντήρησής του κατα τη διάρκεια της πρώτης χρήσης του για να επιτευχθεί ο σκοπό του σχεδίου, μέσω της διαμοίρασης της χρήσης του, της επαναχρησιμοποίησης και επαναδιανομής του μετά την πρώτη χρήση, μέσω της επανακατασκευής τους και μόνο ως τελευταία επιλογή της ανακύκλωσής του.

Φυσική επιλογή: Η διαδικασία κατά την οποία οι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους οργανισμοί αφήνουν περισσότερους απογόνους από εκείνους που είναι λιγότερο προσαρμοσμένοι. Πρόκειται για έναν κύριο μηχανισμός της εξελικτικής βιολογίας.

Χίμαιρα: Στην ελληνική μυθολογία, η Χίμαιρα ήταν ένα πλάσμα με σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και για ουρά ένα φίδι. Στα πλαίσια του βιομιμητισμού όταν αναφερόμαστε στην προσέγγιση Χίμαιρα σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό διαφορετικών βιομιμητικών σχεδίων σε μια εφαρμογή. 

Dataspaces: Ένας τύπος σχέσης μεταξύ έμπιστων συνεργατών όσον αφορά στα δεδομένα τους, η οποία θέτει ορισμένα (υψηλά) πρότυπα και κανόνες σχετικά με την αποθήκευση και τη διαμοίραση δεδομένων. Σε ενα dataspace, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται κάπου κεντρικά και μοιράζονται μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Industry 5.0: Το όραμα για την κατασκευαστική βιομηχανία, το οποίο δεν έχει ως μοναδικούς στόχους την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, αλλά την ενδυνάμωση του ρόλου και της συμβολής της βιομηχανίας στην κοινωνία. Τοποθετεί την ψυχοσωματική υγεία των εργαζόμενων στο κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να προσφέρει ευημερία πέρα από τα όρια της εργασίας και της ανάπτυξης, με σεβασμό στα όρια που θέτει ο πλανήτης μας στις παραγωγικές δυνατότητες. Πρόκειται για μια συμπληρωματική προσέγγιση του “Industry 4.0” τοποθετώντας τώρα την έρευνα και την ανάπτυξη στην υπηρεσία της μετάβασης σε μια αειφόρο, ανθρωποκεντρική και ανθεκτική ευρωπαϊκή βιομηχανία.